ศิษย์เก่ามอบอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับนักเรียนกุมุทมาส