พันธกิจของโรงเรียน

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์

2. พัฒนาครูให้มีความรุ้ความสามารถและทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก สูตรสถานศึกษา และได้ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษา

3. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

4. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา