KUMUTMAS SCHOOL
พันธกิจของโรงเรียน

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์

2. พัฒนาครูให้มีความรุ้ความสามารถและทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก สูตรสถานศึกษา และได้ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษา

3. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

4. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

หน้าแรก | รู้จักโรงเรียน | ชมโรงเรียน | บุคลากรโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | คนเก่งกุมุทมาส | ข่าวสาร | ติดต่อโรงเรียน
 
โรงเรียนกุมุทมาส
50/682 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3358-9 E-mail : info@kumutmas.ac.th | สำหรับเจ้าหน้าที่ | อีเมล์โรงเรียนกุมุทมาส
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน ศูนย์กลางรับสมัครครู สอนพิเศษ กวดวิชา ติวเตอร์