ปรัชญาของโรงเรียน

ศึกษาก้าวไกล สมาธิจิตผ่องใส
พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม

ศึกษาก้าวไกล คือ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถ รู้จักแก้ปัญหา เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข รักความก้าวหน้า สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้ความรู้ความสามารถของตนไปในทางสร้างสรรค์

สมาธิจิตผ่องใส คือ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาจิตใจของนักเรียน ด้วยการปฏิบัติสมาธิเพื่อสงบจิตใจเป็นประจำ อันจะนำมาซึ่งจิตใจที่สงบสุข บริสุทธิ์ และมีจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

พลานามัยสมบูรณ์ คือ จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย โดยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพลานามัยที่หลากหลาย จัดโภชนาการและบริการด้านสุขภาพอนามัยอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา รู้รักสามัคคี ตระหนักถึงโทษภัย และหลีกเลี่ยงการเกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด

เพิ่มพูนคุณธรรม คือ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีตามระบอบการปกครองประชาประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรู้ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

เอกลักษณ์ของโรงเรียน วิถีไทย ก้าวไกลสู่สากล

อัตลักษณ์ของนักเรียน เป็นเด็กดี มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้