คณะผู้บริหารและครู ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านปลาดาว จ.เชียงใหม่

วันที่ 14-15 เดือนพฤศจิกายน 2566  คณะผู้บริหารและครู  ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน นวัตกรรมการเรียนการสอน  Makerspace  และกระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Problem-based  Learning