คณะผู้บริหารโรงเรียนกุมุทมาส

1.นางอัจจนา กัมปนาทแสนยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน
2.นางสาวปวีณา มาสกรานต์ หัวหน้าวิชาการอนุบาล
3.นางพจนี อ่ำสกุล หัวหน้าวิชาประถม
4.นายเดี่ยว วงษ์สุด หัวหน้าบริหารงานทั่วไป