เป้าหมาย

1. ผู้เรียนสามารถคิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาได้

2. นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ รู้คุณค่า วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย

4. ผู้เรียนมีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงตามเกณฑ์ มาตรฐาน

5. ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้ตามวัยและวุฒิภาวะ

6. ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามวัย และวุฒิภาวะ