KUMUTMAS SCHOOL
เป้าหมาย

1. ผู้เรียนสามารถคิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาได้

2. นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ รู้คุณค่า วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย

4. ผู้เรียนมีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงตามเกณฑ์ มาตรฐาน

5. ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้ตามวัยและวุฒิภาวะ

6. ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามวัย และวุฒิภาวะ

หน้าแรก | รู้จักโรงเรียน | ชมโรงเรียน | บุคลากรโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | คนเก่งกุมุทมาส | ข่าวสาร | ติดต่อโรงเรียน
 
โรงเรียนกุมุทมาส
50/682 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3358-9 E-mail : info@kumutmas.ac.th | สำหรับเจ้าหน้าที่ | อีเมล์โรงเรียนกุมุทมาส
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน ศูนย์กลางรับสมัครครู สอนพิเศษ กวดวิชา ติวเตอร์