ประวัติโรงเรียนกุมุทมาส

     โรงเรียนกุมุทมาส ตั้งอยู่เลขที่ 50 / 682 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 โทรศัพท์ 0-2503-3358-9 มีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา เปิดทำการสอนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา
โรงเรียนกุมุทมาสเริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2532 ได้รับใบอนุญาต จัดตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2532 เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 โดยมี นางอัจจนา กัมปนาทแสนยากร เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ ในระยะแรกเปิดทำการสอนระดับอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 มีอาคารเรียนอนุบาลหลังเดียว มีนักเรียน 26 คน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

สีประจำโรงเรียน : สีแดง

ที่มาและความหมาย
“กุมุทมาส” เป็นชื่อที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่บุตรคนโตของผู้รับใบอนุญาต ซึ่งมีความหมายว่า “ดอกบัวสีทอง” ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาและความดี พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบมนุษย์กับดอกบัว อันกำเนิดอยู่ใต้ก้นบึ้งของสระน้ำ และเจริญเติบโตขึ้นเหนือน้ำเพื่อรับแสงสว่างและเจริญเป็นดอกบัวที่สวยสะอาดบริสุทธิ์ เสมือนมนุษย์ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่แสงสว่างแห่งความรู้ สติปัญญา และคุณงามความดี