คณะผู้บริหารและครู อบรมโครงการพุทธสาวิกา

วันที่ 20-22 ตุลาคม 2566  คณะครูอบรมโครงการพุทธสาวิกา  "หลักสูตรพัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา"  รุ่นที่ 67  ณ  วัดชลประทานรังสฤษดิ์