คณะบุคลากรโรงเรียนกุมุทมาส

พนง.ขับรถ

นายศุภกิจ เกิดสังข์

รปภ.

นายวิน ศราวุธ

แม่บ้าน

แม่บ้าน นางสาวพันนา แมน

แม่บ้าน

แม่บ้าน นางสาวสร้อย ชวน

แม่บ้าน

นางสาวสุดารัตน์ พานเจริญ