คณะครูโรงเรียนกุมุทมาส

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางสาวรัสรินทร์ ฉัตรไชยสุริยะ

ครูพี่เลี้ยงเตรียมอนุบาล

นางสาวศิริพรรณ นันทะมา

ครูประจำชั้นอนุบาล 1

นางสาวปฐมาภรณ์ พิมพ์ดี

ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1

นางสาวธัญญาพร เหล่าลาพระ

ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางสาวสุนิษา ชิตประเสริฐ

ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 2

นางาวสุกัลยา ต่อพันธ์

ครูประจำชั้นอนุบาล 3

นางสาวสาวิตรี พุ่มลำไย

ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 3

นางสาวภาวิตา อ่ำสกุล

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางวรามล พึ่งพิงพัก

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสายฝน ชื่นชม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอุบล สุภิสิงห์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวกัณทิมา ผิวจันทร์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสุชนัน ขุนพิทักษ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คุณครูเดี่ยว วงษ์สุด

ครูอังกฤษ

Mr.Cesar Ian Menil Pandeling

ครูอังกฤษ

Mrs. Rosemylin Tandugon Franco

คุณครูพละศึกษา

คุณครูจิตตา วุฒิชาญ

ครูภาษาจีน

นางสาววรัญญา เกตุมณี

ครูดนตรี

นายประสิทธิ์ ครองแถว

ธุรการ

นางชนากานต์ พันธ์ดารา

ธุรการ การเงิน

นางสาวรัตนาภรณ์ เพ็งพัฒน์