กิจกรรมวันลอยกระทง

วันที่ 27 พฤศจิกายน  2566  ตัวแทนผู้ปกครองมาร่วมสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุจากธรรมชาติ  เนื่องในวันลอยกระทง