เพลงมาร์ชของโรงเรียน

กุมุทมาสเป็นแหล่งศึกษา
ให้วิชาเพิ่มพูนคุณธรรม
ศึกษาก้าวไกลเป็นผู้นำ
มุ่งกระทำให้สำเร็จไป
ก้าวไกลมั่นใจในการเรียน
มุ่งพากเพียรอ่านเขียนเรียนวิชา
ด้านกีฬามีค่าสมบูรณ์
เพื่อเพิ่มพูนเป็นคุณทั้งกายใจ
สัญลักษณ์ดอกบัวเป็นสง่า
มีคุณค่าควรคู่สีแดง
เกียรติขจรภูมิปัญญามาเป็นแรง
เพื่อแสดงศักดิ์ศรีระบือไกล
ทำนองโดย : อาจารย์สุรชัย บุญแต่ง
คำร้อง : นนร. นาวี ผลอวยพร
ขับร้องโดย : คณะครูโรงเรียนกุมุทมาส