วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนกุมุทมาส เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ ศึกษาตลอดรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและของไทย มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา

ให้นักเรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนกุมุทมาสมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพเหมาะสมตามวัย เป็นเด็กดี มีความพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อมและสำนึกความเป็นไทย ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น มีความสุข โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาเด็ก

พันธกิจ
1. ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กโดยกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ผ่านการเล่นและกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต ปลูกฝังความพอเพียงเป็นคนดี มีวินัย และรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. สร้างความรู้และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาเด็ก

เป้าหมาย
1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาเป็นองค์รวมอย่างสมดุลและมี ความสุข
2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่นโดยใช้กระบวนการวางแผน การปฏิบัติ และการทบทวน
3. มีสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างพอเพียง
4. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

กลยุทธ์
1. กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพของเด็ก
2. กลยุทธ์เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
3. กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

วิสัยทัศน์ระดับปฐมวัย
โรงเรียนกุมุทมาสมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพเหมาะสมตามวัย เป็นเด็กดี มีความพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อมและสำนึกความเป็นไทย ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น มีความสุข โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาเด็ก

พันธกิจ
1. ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กโดยกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
ผ่านการเล่นและกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต ปลูกฝังความพอเพียงเป็นคนดี มีวินัย และรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. สร้างความรู้และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาเด็ก

เป้าหมาย
1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาเป็นองค์รวมอย่างสมดุลและมี ความสุข
2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่นโดยใช้กระบวนการวางแผน การปฏิบัติ และการทบทวน
3. มีสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างพอเพียง
4. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

กลยุทธ์
1. กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพของเด็ก
2. กลยุทธ์เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
3. กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ