คณะผู้บริหารและครูจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ตามมาตรฐานการป้องกันการระบาดเชื้อโควิด