ศึกษาธิการจังหวัดตรวจความพร้อมสถานที่ก่อนเปิดปีการศึกษา 2563

ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี นางสาวผุสดี  เขตสมุทรและคณะตรวจประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการดำเนินงานตามมาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19