เตรียมความพร้อมคุณครูการสอนออนไลน์

ครูทุกท่านเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์  OBS เพื่อใช้ในการจัดทำบทเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม เป็นต้นไป