กิจกรรมแสงธรรมส่องใจ (ถวายเทียนพรรษา)

วันที่ 9 สิงหาคม 2566  คณะครูและนักเรียนได้แห่เทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดผาสุกมณีจักร  ซึ่งเป็นวัดที่อยู่บริเวณชุมชนเมืองทอง  โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม แสงธรรมส่องใจ  ทั้งนี้ ในทุกวันพระที่ตรงกับวันจันทร์-วันศุกร์  จะนิมนต์พระสงฆ์มาเทศนาและรับบาตรจากคณะครู  นักเรียนและผู้ปกครอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝั่งให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะพลาสติก ซึ่งทางโรงเรียนได้ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการใส่ของมาใส่บาตร