กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

วันที่ 26-27 เดือนมกราคม  2567   คณะลูกเสือ-เนตรนารี สำรองและสามัญ ได้เดินทางอยู่ค่ายพักแรม  ที่กองร้อยลาดตระเวณระยะไกลที่ 1 ค่ายอินทรีย์  แจ้งวัฒนะ  โดยลูกเสือ-เนตรสำรอง ปฏิบัิตกิจกรรม 1 วัน  ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  ปฏิบัติกิจกรรม 2 วัน 1 คืน  เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะของวิชาลูกเสือ  ระเบียบวินัย โดยกิจกรรมประกอบด้วย ระเบียบวินัย  การใช่้เงื่อน  walk  rally  การปฐมยาบาล  การดำรงชีพด้วยการหุงข้าวด้วยหม้อสนาม    สำหรับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญมีกิจกรรมทดสอบกำลังใจ คือโดดหอสูง 34 ฟุต