กิจกรรมธรรมะสัญจร

เพื่อเป้นการปลูกฝั่งให้นักเรียนได้ยึดมั่นในศาสนา และคุณธรรม จริยธรรม จึงได้กิจกรรมธรรมะสัญจรขึ้นมา  โดยในปีการศึกษา 2566  ได้จัดกิจกรรมที่วัดคลองขวาง   อ.ไทรน้อย  จ.นนทบุรี  ในวันที่  22 เดือนมิถุนายน  โดยกิจกรรมมีการฝึกสติ  สมาธิ  หลักธรรมที่เด็กๆ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  พระคุณของพ่อแม่ เป็นต้น  โดยใช้เวลาอบรม 1 วัน