เด็กหญิงกชมล ทองจันทร์ดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี