เด็กชายสุวิจักษณ์ สุวัณณกีฏะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี