เด็กชายกรวิชธ์ ท้วมเสงี่ยม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์