เด็กหญิงปณิธิดา รักไพบูลย์สมบัติ โรงเรียนสาธิตการจัดการสถาบันปัญญาภิวัฒน์