กิจกรรมวันสายสัมพันธ์ (อนุบาล)2566

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสายสัมพันธ์วันศุกร์ที่4สิงหาคม2566 เชิญผู้ปกครองมาสังเกตการณ์เรียนของลูก และดูแนวทางการสอนบูรณาการ แบบActive Learningของคุณครู 

ผู้ปกครองจะได้ทราบผลพัฒนาการกลางภาคเรียนที่1/2566 และพฤติกรรมของเด็กเมื่ออยู่โรงเรียน  หากมีปัญหาจะได้หาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกับครู