กิจกรรมผู้ปกครองชี้แนะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 6  เดือนกรกฎาคม  2566  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมผู้ปกครองชี้แนะ  ทั้ง นี้เผื่อเปิดโอกาสให้ผุ้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆ  ในรูปแบบที่ผุ้ปกครองมีความถนัดหรือสนใจ  โดยในครั้งนี้เป็นการนำถุงมือมา DIY  เป็นตุ๊กตา  ซึ่งสร้างความสนใจและสนุกสนานให้กับนักเรียนตลอดกิจกรรม