ปิดกลางภาคและปีใหม่

28/12/2563 ถึง 30/12/2563

โรงเรียนปิดกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 28-30 ธันวาคม 2563