แห่เทียนพรรษา วัดผาสุกมณีจักร

19/8/2562 ถึง 19/8/2562