เชิญผู้ปกครองระดับอนุบาลชมนิทรรศการโลกใต้น้ำที่ลานประดู่ 9.00-11.00น

5/10/2561 ถึง 5/10/2561