ตรวจสุขภาพนักเรียนครั้งที่ 1

4/6/2561 ถึง 4/6/2561