ศิษย์เก่ากุมุทมาส รุ่นที่ 24 มาเยี่ยมโรงเรียน

รอบรั้วกุมุทมาสอื่นๆ

ศิษย์เก่ารุ่น22 มาเยี่ยมคุณครู

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564

โรงเรียนคุณธรรมคุณครู

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564

ประชุมโครงการโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563