ด.ญ.ณัฐมน ดิฐวิรุฬห์และ ด.ช.ธนากร ศิลปฤกษ์สง่า รับเหรียญทองจากการแข่งขันมารยาทไทย