เหรียญทองแดง โครงงานสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6