KUMUTMAS SCHOOL
คนเก่งกุมุทมาส
เหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับ ป.4-ป.6
เด็กชายสิทธิโชค อุ่นนวล เด็กหญิงปณิธิตา รักไพบูลย์สมบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 19/12/2562
เหรียญทอง การแข่งขันคอมพิวเตอร์ การนำเสนอ ระดับ ป.4-ป.6
เด็กชายวจนรรฆ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง เด็กหญิงปาณิสรา รุ่งราตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 19/12/2562
เหรียญทอง การแข่งขันคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับ ป.4-ป.6
เด็กหญิงอธิชา ไทยใหญ่ เด็กหญิงวทันยา พรหมคุณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 19/12/2562
เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ป.4-ป.6
เด็กหญิงญาดา วงษ์ธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 19/12/2562
เหรียญเงิน การแข่งขันภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
เด็กหญิงภัทรภร สุวรรณรังษี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เด็กชายบดินทร์ เสี่ยงบุญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 19/12/2562
เหรียญเงิน การแข่งขันคอมพิวเตอร์ กราฟฟิก ระดับ ป.1- ป.3
เด็กชายชนาธิป ผลพุฒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เด็กชายสุวิจักษณ์ สุวัณณกีฏะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 19/12/2562
เหรียญเงิน การแข่งขั้นวาดภาพ ระดับ ป.1- ป.3
เด็กชายนรภัทร นาลิดลาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 19/12/2562
เหรียญเงิน การแข่งขัน คัดลายมือ ระดับ ป.1- ป.3
เด็กหญิงอารณี เซ็นทิลนาธาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 19/12/2562
เหรียญเงิน การแข่งขันมารยาทไทย ระดับ ป.1 - ป.3
เด็กชายวชิรวิชญ์ ฤทธิ์ขันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เด็กหญิงภัททิยา เหลาทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 19/12/2562
การแข่งขันงานวิชาการสถานศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2562 ระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันคอมพิวเตอร์ เกมสร้างสรรค์ เด็กชายญาณภัทร์ พันดารา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เด็กหญิงพีรยากร คำจุมพล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 19/12/2562
ผล O NET ของโรงเรียนกุมุทมาสเป็นอันดับสองของจังหวัดนนทบุรี ค่าเฉลี่ย อันดับ 1 ร้อยละ 66.21 , กุมุทมาส ร้อยละ 65.30 , อันดับ 3 ร้อยละ 64.81
11/06/2562
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ราชพฤกษ์ เรืองฤดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 27/03/2562
ผล O-NET ปีการศึกษา 2561
ภาษาไทย 65.64 , ภาษาอังกฤษ 71.79 , คณิตศาสตร์ 72.14 , วิทยาศาสตร์ 51.64 27/03/2562
เหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน นัวตกรรมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ป.4-6 เด็กชายมังกร ภูเหมือนบุตร เด็กชายวีรปุณธรณ์ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง เด็กชายชิษณุพงษ์ ตรีธนพิริยะ
24/02/2562
เหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.4-6 เด็กชายณัฐกฤต เกี๊ยนมา เด็กหญิงณฤดี พงษ์โสภา เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์ ทองย้อย
24/02/2562
ทั้งหมด 166 รายการ 2 / 12
หน้าแรก | รู้จักโรงเรียน | ชมโรงเรียน | บุคลากรโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | คนเก่งกุมุทมาส | ข่าวสาร | ติดต่อโรงเรียน
 
โรงเรียนกุมุทมาส
50/682 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3358-9 E-mail : info@kumutmas.ac.th | สำหรับเจ้าหน้าที่ | อีเมล์โรงเรียนกุมุทมาส
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน ศูนย์กลางรับสมัครครู สอนพิเศษ กวดวิชา ติวเตอร์