กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ

วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ถือว่าเป็นวันเด็กแห่งชาติ   เพื่อปลูกฝั่งให้นักเรียนได้ตระหนักรู้หน้าที่ของตนเอง  และเป็นพลเมืองดีของสังคม  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กในวันศุกร์ที่  13  เดือนมกราคม  2566   โดยผ่านเกมและกีฬาและยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองโดยการนำของมามอบให้กับเด็กๆ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการอ่านสาส์นวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี และการมอบของขวัญจากคณะผู้ปกครอง  ในช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมเกมในแต่ละระดับชั้น  โดยมุ่งเน้นความสามัคคี  ความรับผิดชอบของตนเองและความมีน้ำใจ