Sports day

วันที่ 29 เดือนธันวาคม 2564 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม Sports day เพื่อส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกายและอารมณ์    จึงได้จัดเกมให้เหมาะสมกับวัยและคำนึงถึงความปลอดภัย นักเรียนแต่ละห้องแข่งขันกันเฉพาะในห้องของตนเองตามมาตรการ small bubble