กิจกรรมวันไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 25  เดือนพฤศจิกายน  2564  เพื่อเป็นการปลูกฝั่งวัฒนธรรมและประเพณีให้กับนักเรียน การแสดงความกตัญญูต่อครู อาจารย์และผู้มีพระคุณ  จึงได้จัดกิจกรรมวันไหวครู  โดยรูปแบบกิจกรรมได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ีะบาดเชื้อโควิด  19  จึงให้นักเรียนจัดพิธีไหว้ครูในห้องเรียนของตนเอง