ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564

วันอาทิตย์ 26  เดือนมิถุนายน 2564  โรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ออนไลน์ ผ่าน zoom   ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานต่างๆ และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นระว่างผู้อำนวยการ  คุณครูประจำชั้นและผู้ปกครอง   โดยจัดการประชุมเป็น 3  ช่วง  ช่วงที่ 1  ระดับปฐมวัย      ช่วงที่  2  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   
ช่วงที่ 3  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 6