กุมุทมาสวิชาการ ระดับปฐมวัย(3)

ผู้ปกครองรับชมการนำเสนอโครงการของแต่ละระดับชั้น  อนุบาล1นำเสนอโครงการเรื่องนม    อนุบาล2นำเสนอโครงการเรื่องลูกชิ้น  อนุบาล3นำเสนอดครงการเรื่องไข่