ดนตรีในสวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ช่วงกลางวัน)

วันศุกร์ที่ 19  มีนาคม  64   เวลา 11.30 น. ได้จัดให้มีกิจกรรมดนตรีในสวน โดยเป็นการแสดงของกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดนตรีไทยและดนตรีสากล  โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความถนัดและอัจฉริยภาพของผู้เรียนด้านดนตรี