กิจกรรมเตรียมพร้อมเตรียมใจก่อนสาธารณภัย (อพยพหนีไฟ)

20/6/2566 ถึง 20/6/2566