9.00 - 11.00 น. นักเรียนอนุบาล จัดนิทรรศการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ซาฟารีเวิล์ด

13/11/2563 ถึง 13/11/2563

8.00 - 15.40 น. นักเรียนประถมทำรายงานจากการไปทัศนศึกษา องค์การ พิพิธภณฑ์วิทยาศาสตร์คลอง5 ปทุมธานี