การประเมินผล ชั้นป. 1 - 3 วันที่ 4, 6 และ 10 พฤศจิกายน และ ชั้นป. 4- 6 วันที่ 5, 9 และ 11 พฤศจิกายน

4/11/2563 ถึง 11/11/2563