นักเรียนระดับประถมเข้าค่ายธรรมะสัญจรที่วัดบางขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

3/9/2562 ถึง 4/9/2562