นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 รับการอบรมเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ที่สาธารณสุขเทศบาลนครปากากร็ด

22/8/2562 ถึง 22/8/2562