นักเรียนระดับประถมทำรายงานทัศนศึกษารายบุคคลและงานกลุ่ม

5/10/2561 ถึง 5/10/2561