กิจกรรมจิตสงบกายสบาย ระดับปฐมวัย นักเรียนอนุบาล ผู้ปกครองและคณะครูทอดผ้าป่าและเวียนเทียนวัดชลประทานรังสฤษฎ์ 9.00น-10.30น

26/7/2561 ถึง 26/7/2561