ธนาคารออมสินสาขาเมืองทองธานีมาจัดทำสมุดออมทรัพย์สำหรับนักเรียนที่เปิดบัญชีใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่โรงเรียนกุมุทมาส

5/7/2561 ถึง 5/7/2561