ซ้อมอพยบ การป้องกันตัวจากภัยธรรมชาติและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

28/6/2561 ถึง 28/6/2561