วันวิชาการ

9/2/2561 ถึง 9/2/2561

เวลา 9.00-11.30 น เรียนเชิญผู้ปกครองชมการนำเสนอโครงงานของนักเรียนในห้องเรียน นิทรรศการผลิตภัณฑ์ และการแสดงของนักเรียนที่เวทีเล็ก