ประชุมผู้ปกครองระดับอนุบาล เวลา 8.30น - 10.00น ที่โรงเรียนกุมุทมาส

1/6/2560 ถึง 1/6/2560

รับฟังการบรรยายบทบาทผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก โดย ผศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาการเรียนการสอนและจิตวิทยาการแนะแนว